Gospodarka wodno-ściekowa

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikają z  art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. po. 250 ze zm.). A mianowicie każdy mieszkaniec ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej chyba, że nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy dana miejscowość nie jest jeszcze skanalizowana lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem każdego mieszkańca jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.

Ustawa wymaga od właścicieli, aby zgromadzone  nieczystości ciekłe były systematycznie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.            


Odbiór nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych należy udokumentować!

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce  powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym.

Na terenie Gminy Walce prowadzone będą systematyczne kontrole. Właściciele nieruchomości proszeni są o przygotowanie  umów oraz dowodów płacenia za usługę.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować nałożeniem grzywny, a w razie konieczności również decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów  zastępczych.

 

Pamiętajmy zatem, aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych.