Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

MPSZOK sierpień 2019r. – zmiana lokalizacji

Pozbądź się odpadów – MPSZOK sierpień 2019r. ze zmianą lokalizacji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!

W miesiącu sierpniu będzie można pozbyć się odpadów komunalnych (nie pochodzących z działalności produkcyjnej, rolniczej) w postaci:

 • tworzyw sztucznych,
 • papieru i tektury,
 • szkła opakowaniowego,
 • odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie),
 • przeterminowanych leków,
 • chemikaliów,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon samochodowych o średnicy nie przekraczającej 56 cm,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (300 kg na mieszkańca / rok),

dostarczając je do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych i TU UWAGA w następujących miejscach:

WALCE, ul. Łąkowa 1, plac przy oczyszczalni ścieków - 24.08.2019r.

STRADUNIA, ul. Opolska 38 koło domu byłego Sołtysa – 31.08.2019r. 

w godzinach od 8.00 do 16.00!!!

WAŻNE!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych.

Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Ponadto informujemy, że każdy mieszkaniec, jeżeli nie ma możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów do MPSZOK ma alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej (na podstawie uchwały nr LII/62/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi).

UWAGA! Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.

Dodatkowo informujemy, iż składowanie odpadów przy MPSZOK poza wyznaczonym terminem grozi karą grzywny.