Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publiczmego wglądu zmiany mpzp wsi Walce.doc