Menu pomocnicze

XXX Sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 8 października 2013 r.

 


 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o     XXX  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  20 listopada 2013 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych. 
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Walce za rok szkolny 2012/2013.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2014 rok;    
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 r.;
  • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok;
  • zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
  • przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok;
  • zmiany w Statucie Gminy Walce;
  • przedłużenia umowy najmu.
 8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

 

18.11.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry