Menu pomocnicze

XXXI sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 13 grudnia 2013 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o     XXXI  sesji  Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu  27 grudnia 2013 roku (piątek) o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 3. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 4. uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2014 rok;
 5. ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014;
 6. ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.;
 7. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.;
 8. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 9. zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;
 10. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2014-2020;
 11. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy walce na lata 2014-2020;
 12. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja;
 13. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc   techniczna na lata 2007-2013; 
 14. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2014 roku;
 15. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości powyżej ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

20.12.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry