Menu pomocnicze

XXXI Sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 13 grudnia 2013 r.

  

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 Z a w i a d o m i e n i e

o XXXI  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  27 grudnia 2013 roku (piątek) o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 6. 1) zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok;
  2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
  3) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
  4) uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2014 rok;
  5) ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014;
  6) ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.;
  7) powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.;
  8) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego;
  9) zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;
  10) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2014-2020;
  11) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy walce na lata 2014-2020;
  12) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja;
  13) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013;
  14) współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2014 roku;
  15) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości powyżej ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

20.12.2013
Przewiń do góryStrzałka do góry