Menu pomocnicze

XXXII sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 20 stycznia 2014 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o     XXXII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  29 stycznia 2014 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020;
 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020;
 3. zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania;
 4. zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy;
 5. zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok;
 6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 7. przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce;
 9. plan pracy Komisji Rewizyjnej;
 10. plan pracy Komisji Oświatowej;
 11. plan pracy Komisji Budżetowej;
 12. plan pracy Komisji Rolnictwa;
 13. upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Wójta.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

20.01.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry