Menu pomocnicze

XXXIII sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 17 marca 2014 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o     XXXIII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  26 marca 2014 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. rozpatrzenia skargi Clean Village;
 2. maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania;
 3. określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Walce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
 4. przyjęcia Planu nadzoru nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
 5. zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;
 6. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2014 r.;
 7. zmiany podziału Gminy walce na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 8. podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 9. zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 r.;
 10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 11. wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Walce.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

17.03.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry