Menu pomocnicze

XXXIV sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 5 maja 2014 r.

 

 

M i e s z k a ń c y    G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o XXXIV sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 14 maja 2014 roku (środa) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Walce.

 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2013 rok Gminy Walce.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie;

   2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych przy ulicy Urbana w Brożcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Miodową do lokalu Bawaria”;

   3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1 Maja w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku Rozkochowa”;

   4) zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 r.;


   5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

   6) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

   7) uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych;

   8) zmieniająca uchwałę nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2014 r.;

    9) wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce;

  10) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

 8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

 9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

 

05.05.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry