Menu pomocnicze

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Gmina Walce przystąpiła do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Celem wprowadzenia Karty jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnione są:

 • rodzice (w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę, z dzieckiem niepełnosprawnym, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
   
 • dzieci Rodziców, które nie ukończyły 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę,
   
 • dzieci niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (we wniosku należy oznaczyć obok dziecka niepełnosprawnego literę „N”),
   
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim,
   
 • osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, połączone więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba zależna wymaga stałej opieki. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji składanych oświadczeń.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

 • w Urzędzie Gminy w Walcach - osobiście w pokoju nr 4 (parter) tel. 774 667 551

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Walcach pok. nr 4,  tel. 774 667 551

oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl.

 

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Karta uprawnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora. Do skorzystania ze zniżek niezbędne jest okazania Karty oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość posiadacza Karty. Według informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, oferującymi zniżki dla posiadaczy karty z terenu całego województwa są:

 • Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu,

 • Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu,

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu ,

 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,

 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach ,

 • 35 firm oferujących usługi dla rodzin, artykuły dla domu, usługi zdrowotne, edukacyjne, rekreacyjne, transportowe i prawne. Aktualny wykaz firm dostępny jest na stronie www.ssd.opolskie.pl w zakładce Opolska Karta Rodziny i Seniora.

 

Przedłużenie ważności Karty

W kartach , w których upływa termin ważności oznaczony hologramem na Karcie - z końcem roku 2015.  Ważność Karty można przedłużyć. Hologramy na kolejne lata będzie można otrzymać w Urzędzie Gminy Walce  lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 

Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. Przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w „Regulaminie wydawania użytkowania OKRiS”. Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach karty. Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów „Regulaminie wydawania użytkowania OKRiS”  (np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, ktoś odszedł z rodziny lub przybył), Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informację drogą pocztową lub elektroniczną na adres dot. zmian.

 

Materiały informacyjne do pobrania:

PDFRegulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora 2016.pdf (597,13KB)

PDFOświadczenie dot. sprawowania opieki nad osobą zależną.pdf (306,47KB)

DOCwzor_karty.doc (1,13MB)

DOCwniosek.doc (82,50KB)

DOCoświadczenie do przedłużenia ważności karty.doc (73,00KB)
 

 

26.05.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry