Menu pomocnicze

XXXV sesja Rady Gminy Walce

Walce, dnia 16  czerwca 2014 r.

 

M i e s z k a ń c y    G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o XXXV sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  25 czerwca 2014 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2013 rok;
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce;
 • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku;
 • zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/248/2010 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
 • opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce;
 • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce;
 • nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską;
 • wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny;
 • odwołania Skarbnika Gminy Walce;
 • powołania Skarbnika Gminy Walce.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

16.06.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry