Menu pomocnicze

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzicom dożywotnio, dzieciom - do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Posiadaczowi karty przysługuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień takich jak np. możliwość korzystania z katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych na terenie całego kraju.


Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.


Wnioski można pobrać i poprawnie wypełnione składać w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, pok. nr 4, tel.77 4667 551.

 

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny oraz wzór wniosku można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

25.07.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry