Menu pomocnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Walce z dnia 10.10.2014

Walce, dnia 10.10.2014 r.

PP.OS.2512. 5 .2014.IW

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WALCE

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania)
na terenie gminy WALCE


 

Na podstawie § 24 uchwały XXV/167/2013 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce, Wójt Gminy Walce informuje, że w celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, akcja deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Walce będzie przeprowadzona w dniach od 15 października 2014 roku do 30 października 2014 roku.

Powszechna akcja deratyzacji polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, magazynowych oraz w szkołach, przedszkolach, zakładach opieki zdrowotnej, sklepach, restauracjach bez względu na to czy są tam gryzonie czy nie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach, zarządcach nieruchomości i obiektów.

W związku z powyższym wszyscy właściciele, użytkownicy, zarządcy wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na terenie gminy Walce mają obowiązek:

  1. wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, restauracji itp., zgodnie z pouczeniem znajdującym się etykiecie środka użytego do deratyzacji,
     
  2. zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego oraz umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia - „UWAGA TRUCIZNA”,
     
  3. do dnia 10 kwietnia 2014 roku należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić administrowane nieruchomości z padłych gryzoni i przypadkowo zatrutych zwierząt.

Nie przestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub nie zastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz. 756 ze zm.)

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie stronie internetowej Gminy Walce www.walce.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy.

                                                                                          

                                                                                                 Wójt Gminy Walce

                                                                                                  Bernard Kubata

14.10.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry