Menu pomocnicze

III sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 grudnia 2014

Walce, dnia 18 grudnia 2014 r.

 

 

M i e s z k a ń c y  G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o III sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku (wtorek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok;

 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok;

 • w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2015 rok;

 • w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2015 r.;

 • zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/248/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

 • w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok;

 • w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015;

 • w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.;

 • w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce;

 • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.

 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

18.12.2014
Przewiń do góryStrzałka do góry