Menu pomocnicze

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALCE


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko

w terminie od 07.04.2015 r. do 28.04.2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, przy ul. Mickiewicza 18,

w pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji można składać w wybranej formie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2015 roku:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 , 47-344 Walce.

  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: os@walce.pl

  3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Gminy Walce, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Walce.

                                                                                          

      Wójt Gminy
            /-/
mgr Bernard Kubata

 


 


 


 

31.03.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry