Menu pomocnicze

Wybory do Izby Rolniczej w Opolu w dniu 31 maja 2015

 

INFORMACJA

KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 24 W WALCACH

O WYNIKACH GŁOSOWANIA DO RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ W OPOLU

W POWIECIE KRAPKOWICKIM

 

Komisja Okręgowa Nr 24 w Walcach podaje do wiadomości, że w wyniku głosowania i wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu w powiecie krapkowickim przeprowadzonych w dniu 31.05.2015 r.  wybrani zostali:

               1) Kern Teresa

               2) Kapolka Marcin

 

                                                                                                                Przewodniczący   

                                                                                              Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 24

                                                                                                                    w Walcach     

 


 

OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Nr 24 w Walcach

z dnia 14 maja 2015 roku

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Walcach informuje, że głosowanie w zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku wyborach do Izby Rolniczej odbędzie w lokalu wyborczym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

Lokal wyborczy będzie otwarty w godzinach 800  - 1800.

Prawo wybierania przysługuje osobom fizycznym i prawnym, będących podatnikiem podatku rolnego, lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a także członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania udostępniony jest do wglądu wyborców w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. Nr 11 przez pięć kolejnych dni roboczych począwszy od dnia 15 maja 2015 roku.

                                               

                                                                                                                Przewodniczący   

                                                                                              Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 24

                                                                                                                    w Walcach     

 


 

OBWIESZCZENIE 

OKRĘGOWEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ

Nr  24 w Walcach

z dnia 12 maja 2015 roku

 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Walcach podaje do wiadomości, iż kandydatami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu w powiecie krapkowickim w okręgu wyborczym Nr 24, dwumandatowym, obejmującym obszar Gminy Walce są:

Kapolka Marcin   lat: 56, wykształcenie zawodowe, zawód rolnik, zam. Walce, ul. Opolska 79.

Kern Teresa  lat: 50, wykształcenie zawodowe,  zawód rolnik, zam. Walce, ul. Antoszka 1.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 24

                                                                                                    w Walcach

 


 

Ogłoszenie o zgłaszaniu Kandydatów
na Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu

 

W dniu 25 listopada 2014 r., Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęła uchwałę nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W roku bieżącym wybory odbędą się w dniu:  31 maja 2015 r.

Członkiem izby rolniczej, z mocy prawa, jest każda osoba będąca płatnikiem podatku rolnego. Przysługuje mu prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. Jest nim obszar gminy i miasta o statusie powiatu grodzkiego. Jeżeli rolnik posiada grunty w kilku gminach i w każdej opłaca podatek rolny, kandydować może tylko w jednej wybranej gminie. Osoby, które nie są rolnikami – kandydować nie mogą. Nie mogą również brać udziału w głosowaniu i składać podpisów na liście osób popierających kandydata.

Należy wyraźnie podkreślić, że pozostawanie rolników we wspólnocie małżeńskiej, nie jest równoznaczne z tym, że oboje są członkami izby i nie będzie to kryterium pozwalające na umieszczenie obojga na wykazie członków izby rolniczej uprawnionych do glosowania.

W gminach, w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a w gminach posiadających więcej niż 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W miastach na prawach powiatów grodzkich, wybrany może zostać tylko jeden rolnik, który wejdzie do składu Rady Powiatowej utworzonej w sąsiadującym powiecie ziemskim.

Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu, przybiegać będą dwustopniowo (w dwóch etapach) :

- w pierwszym etapie, spośród kandydujących rolników, którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w powiatach ziemskich zostanie powołana – Rada Powiatowa  Izby Rolniczej w Opolu,

- w drugim etapie, Rada Powiatowa  Izby Rolniczej w Opolu na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze przewodniczącego, który z mocy prawa zostaje członkiem walnego zgromadzenia oraz drugiego delegata do walnego zgromadzenia. Następnie nowe walne zgromadzenie, wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetową Izby Rolniczej w Opolu.

 

Kandydat, zobowiązany jest osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczyć Okręgowej Komisji Wyborczej, czytelnie wypełnione, następujące dokumenty :

1) druk zgłoszenia kandydata wg załączonego wzoru,

2) druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie – wg załączonego wzoru,

3) czytelnie wypełnioną listę – wg załączonego wzoru, zawierającą co najmniej 50 podpisów rolników posiadających prawo wyborcze w danym okręgu, lista powinna zawierać  czytelnie podane imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego a także podpis osoby udzielającej poparcia kandydatowi. Jeden rolnik może udzielić poparcia kilku kandydatom, z tej samej gminy.

 

W okręgu wyborczym, w którym liczba członków wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej Izby posiadającej czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.

Rolnicy, którzy będą kandydować do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu, najpóźniej do dnia 11 maja 2015 r. muszą zgłosić się i zarejestrować w Okręgowej Komisji Wyborczej, powołanej na terenie gminy.

Na terenie Gminy Walce Okręgowa Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy

w Walcach ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 11, i będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów w dniach 08.05.2015 r. i 11.05.2015 r. w godzinach 900 - 1300

Wybory do izb rolniczych odbędą się w dniu 31 maja 2015 r.

Lokal wyborczy czynne będą w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Wszelkie informacje oraz wzory wszystkich dokumentów dostępne są również na stronie internetowej : www.izbarolnicza.opole.pl

 

PDFUlotka informacyjna IR w Opolu.pdf

DOCZGŁOSZENIE KANDYDATA na członka - lista osób popierających.doc

DOCWYBORY Lista popierająca kandydata.doc

DOCOświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie.doc
 

05.05.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry