Menu pomocnicze

VII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2015

Walce, dnia 15 czerwca 2015 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o   VII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  24 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   
 2. Przyjęcie porządku obrad.
   
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
   
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
   
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2014 rok:

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Walce za 2014 rok,
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
 • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 • informacja o stanie mienia Gminy Walce,
 • dyskusja;

2)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce:

 • stanowisko komisji rewizyjnej,
 • zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej;

3) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku;

4) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok;

5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

6) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;

7) w sprawie upoważnienia Komisji Rady Gminy do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 28 maja 2015r. na Kierownika OPS w Walcach.
 

 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
   
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

16.06.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry