Menu pomocnicze

X sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 listopada 2015

 

Walce, dnia 6 listopada 2015 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    X  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  18 listopada 2015 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Walce za rok szkolny 2014/2015.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie  zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub”;
 • w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok;
 • w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok;
 • w sprawie określenia wzorów formularzy  deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku odnieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
 • w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce;
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok;
 • w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce; 
 • w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce; 
 • w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce;  
 • w sprawie przedłużenia umowy najmu; 
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze,oraz w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce;
 • w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przezGminę Walce.
 • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Walce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowościich pobrania i wykorzystania;
 • w sprawie skargi na Wójta Gminy;
 • w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce.
 1. Informacja  podmiotów z  analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

10.11.2015
Przewiń do góryStrzałka do góry