Menu pomocnicze

Darmowa Pomoc Prawna

Darmowa Pomoc Prawna.jpeg

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w powiecie krapkowickim w porozumieniu z gminami w 3 punktach: W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, Ośrodku Pomocy i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach i w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach. Lokalizacja punktów została dobrana w sposób umożliwiający mieszkańcom powiatu równomierny dostęp do pomocy, biorąc pod uwagę odległość i gęstość zaludnienia.

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pok. 109 (I piętro)

Dyżury radców prawnych:
     Poniedziałek 9.30 – 13.00
     Wtorek 13.00 – 17.00
     Środa 8.00 – 12.00
     Czwartek 14.00 – 18.00
     Piątek 8.00 – 12.00


Urząd Gminy Strzeleczki
Strzeleczki, Rynek 4, sala GOK

Dyżury radców prawnych:
     Poniedziałek, Wtorek 11.00 – 15.00
     Środa, Czwartek, Piątek 8.00 – 12.00


Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 18

Dyżury adwokatów:
     Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00
     Wtorek, Czwartek 13.00 – 17.00


Kto może skorzystać?
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmową pomoc prawną otrzymają wskazane poniżej osoby. Warunkiem jest przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów:

 • młodzież do 26. roku życia – należy przedłożyć do wglądu dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby, które ukończyły 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – należy przedłożyć dodatkowo Kartę Dużej Rodziny;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia. Osoba taka musi również wypełnić oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie można pobrać i wypełnić bezpośrednio w punkcie;
 • kombatanci – należy przedłożyć zaświadczenie;
 • weterani – należy przedłożyć legitymację weterana;
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności. Takie oświadczenie można pobrać i wypełnić na miejscu w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku, jeśli wskazane powyżej osoby w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że osoba taka jest uprawniona do uzyskania pomocy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego osoby uprawnionej;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Ważne informacje:
Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie. Aby skorzystać, należy przyjść osobiście do jednego z punktów, w godzinach pełnienia dyżuru.
Aktualne godziny dyżurów pełnionych na terenie powiatu krapkowickiego przez radców i adwokatów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

26.01.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry