Menu pomocnicze

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I

                                                                                                  Walce, dnia 17 lutego 2016.

 
Nr PP-OŚ.6220.6.9.2015.WLN

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce


Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 ze zm.), zawiadamiam że w dniu 17 lutego 2016r. Wójt Gminy Walce wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla wsi Brożec-etap I”. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które zostało zamieszczone na stronie bip Urzędu Gminy Walce www.bip.walce.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, w miejscowości Brożec. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki  w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Walce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Walce informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji Wójta Gminy Walce z dnia 17 lutego 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla wsi Brożec-etap I”.

 

Wójt Gminy Walce

/-/ Bernard Kubata

17.02.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry