Menu pomocnicze

XIV sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 11 maja 2016

Walce, dnia  2 maja 2016 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XIV  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 11 maja 2016 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Walce.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce;
 • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 • w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych;
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie;
 • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Walce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Walce, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych  obiektów;
 • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

04.05.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry