Menu pomocnicze

XV sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 22 czerwca 2016

Walce, dnia  10 czerwca 2016 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XV  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1)  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok:

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Walce za 2015 rok,
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
 • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 • informacja o stanie mienia Gminy Walce,
 • dyskusja;

2)  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce:

 • stanowisko komisji rewizyjnej,
 • zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej;

3)  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku;

4)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok;

5)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

6)  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I”;

7)  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.

 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

14.06.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry