Menu pomocnicze

XVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 23 listopada 2016

Walce, dnia 10 listopada 2016 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XVIII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Walce za rok szkolny 2015/2016.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Walce pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej Związkowi Gmin „Aqua Silesia”;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok;
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji
 • w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
 • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 • w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Walcach;
 • w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

16.11.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry