Menu pomocnicze

Gospodarka wodno-ściekowa

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikają z  art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. po. 250 ze zm.). A mianowicie każdy mieszkaniec ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej chyba, że nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy dana miejscowość nie jest jeszcze skanalizowana lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem każdego mieszkańca jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem gmin jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Walce, których posesje zlokalizowane są na terenach nieskanalizowanych z prośbą  o wypełnienie ankiety dotyczącej posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Walcach przy ul. Mickiewicza 18.

DOCXankieta zbiorniki i oczyszczalnie - wzór.docx (18,33KB)
 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

Ustawa wymaga od właścicieli, aby zgromadzone  nieczystości ciekłe były systematycznie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.            


Odbiór nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych należy udokumentować!

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce  powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym.

Na terenie Gminy Walce prowadzone będą systematyczne kontrole. Właściciele nieruchomości proszeni są o przygotowanie  umów oraz dowodów płacenia za usługę.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować nałożeniem grzywny, a w razie konieczności również decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów  zastępczych.

 

Pamiętajmy zatem, aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie
z nieczystości ciekłych.

 

I. ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

 

Firmy zainteresowane prowadzeniem działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce mogą ubiegać się o takie zezwolenie wypełniając następujący wniosek:

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

DOCXWniosek o udzielenie zezwolenia na oprożnianie zbiorników bezodpływowych.docx (14,77KB)

Uchwała Nr LXIV/502/2023 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2023r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce.

PDFUchwała Nr LXIV.502.2023 Rady Gminy Walce z dnia 6.06.2023 r.pdf (173,04KB)
 

Jednocześnie informujemy, że górna stawka opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/525/2023 Rady Gminy Walce z dnia 6 września 2023 r.w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wynosi odpowiednio:

  • 30,00 zł za 1m³ - za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  • 100,00 zł za 1m³ - za opróżnianie osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFUchwała Nr LXVII5252023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w-1.pdf (168,37KB)
 

II. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Walec na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Walce

Usługi Komunalne Klaudia Basczyk

ul. Opolska 28, Racławiczki, 47-370 Zielina

tel. 77 4667 363, 602 324 649, 606 375 244;

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

tel. 77 482 46 03, 32  231 08 58

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

tel. 0322784531

24.11.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry