Menu pomocnicze

Efektywność energetyczna

Gmina Walce od wielu lat realizuje działania mające na celu efektywne wykorzystanie i wytwarzanie energii. Działania te w dużej mierze mają charakter inwestycyjny i bezpośrednio wpływają na obniżenie kosztów energii i paliw w obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz transporcie publicznym. Ponadto w gminie bardzo poważnie traktuje się komunikację z lokalną społecznością starając się realizować model gminy angażującej społeczeństwo w działania publiczne. Obecnie w strukturze Urzędu Gminy, w Referacie Infrastruktury i Inwestycji realizowane są m.in. następujące zadania związane z:

 • planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w obiektach gminnych,
 • planowaniem oświetlenia miejsc publicznych oraz ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • planowaniem i przygotowywaniem zleceń wykonywania audytów efektywności energetycznej,
 • gospodarką energetyczną w obiektach gminnych (placówkach oświatowych, jednostkach organizacyjnych),
 • utrzymaniem bieżącej infrastruktury energetycznej i oświetleniowej,
 • przygotowaniem postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych związanych ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, zakupem energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych oraz placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w gminie, bieżącą konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego,
 • rozliczaniem zużycia energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii w zakresie oświetlenia ulicznego.

Dotychczas przygotowano następujące dokumenty strategiczne obejmujące  swoim zakresem zagadnienia związane z tematyką niskiej emisji, a należą do nich:

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Walce,
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – z funkcjonującymi zapisami dot. możliwego wykorzystania OZE oraz rodzajów ogrzewania na terenie Gminy,
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Opracowany w 2017r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a mianowicie ma:

 • zredukować emisję gazów cieplarnianych,
 • zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zredukować zużycie energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Dla zainteresowanych umieszczamy link do pełnej treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy Walce NR XXII/188/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r., wraz ze zmianą z dnia 14 stycznia  2021r. celem zapoznania się z planowanymi przez tut. Urząd inwestycjami.

PDFuchwala-nr-xxii1882017-z-10-kwietnia-2017-w-spr-aktualizacji-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-walce.pdf (3,11MB)

PDFUchwała Nr XXIX.246.2021 Rady Gminy Walce z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (500,82KB)
 

oraz aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2022-2037

PDFuchwala-nr-lv4242022-rady-gminy-walce-z-dnia-30-11-2022-w-sprawie-uchwalenia-aktualizacji-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w.pdf (5,69MB)
 

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

DOTACJE GMINNE:

https://walce.pl/5711/1295/dotacje-gminne-2022.html

https://walce.pl/4694/1296/dotacje-gminne-2021.html

https://walce.pl/3384/1234/dotacje-gminne-2020.html

https://walce.pl/2409/1220/dotacje-gminne-2019.html

https://walce.pl/2410/1221/dotacje-gminne-2018.html

TERMOMODERNIZACJE

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice

http://bip.walce.pl/2365/1174/termomodernizacja-budynku-publicznego-przedszkola-w-straduni.html

http://bip.walce.pl/1959/1174/termomodernizacja-budynku-publicznego-przedszkola-w-walcach.html

https://walce.pl/5687/1305/o-programie-life.html

LIKWIDACJA INDYWIDUALNYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE WALCE

https://walce.pl/5814/1329/likwidacja-indywidualnych-wysokoemisyjnych-zrodel-ciepla-w-gminie-walce.html

WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

W dniu 30.03.2021r. Wójt Gminy Walce podpisał porozumienie dot. realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie którego pracownicy tut. Urzędu przekazują mieszkańcom gminy Walce informacje o programie priorytetowym, pomagają w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz o płatność.

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Cel Programu

Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje znajdują się stronie WFOŚiGW w Opolu:

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

Celem ograniczenia kosztów utrzymania największego w naszej gminie obiektu zainstalowano na dachu Sali widowiskowej GOKu instalację fotowoltaiczną. Przedsięwzięcie to realizowano w ramach zadania pn.„Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach”, na które otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 50.000,00 zł przy łącznym koszcie zadania wynoszącym 135.177,00 zł

 

 

 

 

24.11.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry