Menu pomocnicze

XIX sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 21 grudnia 2016

Walce, dnia 12 grudnia 2016 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XIX  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 roku (środa) o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie uchwalenia budżetu gminy Walce na 2017 rok;
 • w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2017 rok;
 • w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2017 roku;
 • zmieniająca uchwałę Nr XV/130/2016 Rady Gminy Walce z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I”;
 • w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017;
 • w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;
 • w sprawie zmiany nazwy ulicy;
 • w sprawie nadania nazwy ulicy;
 • w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

13.12.2016
Przewiń do góryStrzałka do góry