Menu pomocnicze

XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 czerwca 2017

Walce, dnia  25 maja 2017 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXIV  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  7 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
        1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2016 rok:
 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Walce za 2016 rok,
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,
 • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 • informacja o stanie mienia Gminy Walce,
 • dyskusja;

      2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce:

 • stanowisko komisji rewizyjnej,
 • zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej;

      3) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku;

      4) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok;

      5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

 

30.05.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry