Menu pomocnicze

XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 20 grudnia 2017

Walce, dnia  8 grudnia 2017 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXVIII  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie uchwalenia budżetu gminy Walce na 2018 rok;
 • w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2018 rok;
 • w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2018 roku;
 • zmieniająca uchwałę Nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Walce z dnia 10 maja 2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”;
 • w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;
 • w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
 • w sprawie zmiany uchwały X/84/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Walce;
 • w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032”.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

08.12.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry