Menu pomocnicze

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu krapkowickiego w 2018 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie krapkowickim jest świadczona w czterech punktach na terenie powiatu: w Krapkowicach, Strzeleczkach, Walcach i Zdzieszowicach. Pomoc udzielana jest w następujących miejscach i terminach:

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pok. 109 (I piętro)
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki. Pomoc udzielana jest przez radców prawnych wskazanych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wjazd windą od strony parkingu starostwa.

Dyżur radców prawnych:
Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 12.00

 

Urząd Gminy Strzeleczki
Strzeleczki, Rynek 4, sala GOK
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dyżur radców prawnych:
Wtorek 7.30 – 11.30
Środa 10.30 – 14.30
Czwartek 7.30 – 11.30

 

Urząd Gminy Walce
Walce, ul. Mickiewicza 18, sala nr 7
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Walce przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dyżur radców prawnych:
Poniedziałek 11.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 12.00

 

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 18
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Zdzieszowice. Pomoc udzielana jest przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dyżury adwokatów:
Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00
Wtorek, Czwartek 13.00 – 17.00 (za wyjątkiem sierpnia)

W sierpniu 2018 r.:
Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00
Wtorek, Czwartek 12.00 – 16.00

 

Kto może skorzystać?
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmową pomoc prawną otrzymają wskazane poniżej osoby. Warunkiem jest przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów:
- młodzież do 26. roku życia – należy przedłożyć do wglądu dokument stwierdzający tożsamość;
- osoby, które ukończyły 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – należy przedłożyć dodatkowo Kartę Dużej Rodziny;
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia. Osoba taka musi również wypełnić oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie można pobrać i wypełnić bezpośrednio w punkcie;
- kombatanci – należy przedłożyć zaświadczenie;
- weterani – należy przedłożyć legitymację weterana;
- kobiety w ciąży - należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę;
- osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności. Takie oświadczenie można pobrać i wypełnić na miejscu w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku, jeśli wskazane powyżej osoby w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że osoba taka jest uprawniona do uzyskania pomocy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

 

Pomoc prawna polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego osoby uprawnionej;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Ważne informacje:
Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie. Aby skorzystać, należy przyjść osobiście do jednego z punktów, w godzinach pełnienia dyżuru. Aktualne godziny dyżurów pełnionych na terenie powiatu krapkowickiego przez radców i adwokatów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

22.12.2017
Przewiń do góryStrzałka do góry