Menu pomocnicze

XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 marca 2018

Walce, dnia  2 marca 2018 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o    XXX  sesji  Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku (środa) o godz. 1500  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 dla Gminy Walce.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Walce – Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola;
 • zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce;
 • w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2018-2022;
 • w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
 • w sprawie podziału Gminy Walce  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce.
 1. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                    Józef Nossol

06.03.2018
Przewiń do góryStrzałka do góry