Menu pomocnicze

Obowiązki właścicieli

Załącznik Nr 1

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie zapewnienia im odpowiednich warunków - określone w ustawie o ochronie zwierząt, która  stanowi:

 • Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
 • Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Obowiązki osób utrzymujących psy w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, która  stanowi:

 • Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 • Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
 • Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe - określone w uchwale Rady Gminy Walce w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce, która stanowi:

 • Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
 • Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem dla zwierząt ize strony zwierząt lub uciążliwością dla innych ludzi.
 • Zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę i wykluczający samowolne wejście osób postronnych na nieruchomość.
 • Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, za wyjątkiem osób korzystających z opieki psa przewodnika.

 

Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do:

 • dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko poza obszarami zabudowy;
 • w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec.

Zabrania się:

 • pozostawiania zwierząt bez opieki chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób umożliwiający opuszczenie go przez zwierzę lub wejście osób postronnych;
 • szczucia psówdoprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia;
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektów użyteczności publicznej, o ile jest to wolą zarządcy lub właściciela, za wyjątkiem osób korzystających z psa przewodnika.

 

 

07.01.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry