Menu pomocnicze

Procedura zgłaszania bezdomengo zwierzęcia

Psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela.
W przypadku gdy właściciel psa jest znany, fakt ten można zgłosić do Referatu Gospodarki Urzędu Gminy Walce – tel. 77 4667 557 bądź na Policję – tel. 997 lub 112, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Czynnikiem wskazującym na „bezdomność” psa nie jest tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy bowiem takie przypadki często zdarzają się w okresie godowym zwierząt, kiedy to pies usilnie stara się opuścić swoją posesję. Wówczas to nawet kilka psów potrafi „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne” - rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy będzie realizowane interwencyjnie – po przyjęciu zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach. Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.

Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych na terenie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie:

1) Referat Gospodarki Urzędu Gminy w poniedziałki od godz. 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od godz. 715 do 1515 (zgłoszeń można dokonywać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pokój nr 11 oraz telefonicznie pod numerem tel. 77 466 75 41 lub 77 466 75 48), który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt;

2) Policja całodobowo pod numerem tel. 997/112, 47 862 65 03.

Referat Gospodarki Urzędu Gminy w stosunku do zwierząt bezdomnych pozostawionych bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały podejmie działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku.

Gmina prowadzi ewidencję odłowionych bezdomnych zwierząt, zawierającą w miarę możliwości m.in. informację dotyczącą czasu i miejsca odłowu zwierzęcia, gatunku, rasy, płci, maści i wagi zwierzęcia oraz informacji o miejscu umieszczenia zwierzęcia.

Właściciel odłowionego zwierzęcia ma prawo do jego odbioru ze schroniska, po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności.

07.01.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry