Menu pomocnicze

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

POWT logo.jpeg


PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKI CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

 1. Integracja społeczności pogranicza przez zabawę sport i rekreację

- w ramach projektu odbyły się trzy imprezy kulturalno –sportowo -edukacyjne:

1. zjazd motocyklowy, na którym spotykają się pasjonaci motocykli z różnych stron polski oraz pogranicza czeskiego,
                   IMG_5093.jpeg zlot2009 508.jpeg IMG_5302.jpeg
2. turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Walce i Wójta Gminy Mała Moravka. W turnieju uczestniczyły zaproszone drużyny piłkarskie z Polski i Czech, podczas turnieju zawodnicy mieli okazję do rozegrania meczów z zagranicznym partnerem.
                   Obraz 215.jpeg Obraz 040.jpeg Obraz 204.jpeg
3. święto Ochotniczej Straży Pożarnej w Straduni, która posiada podpisaną w 2007r. umowę partnerstwa OSP w Małej Moravce. Podczas święta drużyny straży pożarnej z Polski i Czech prowadziły akcje informacyjne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz odbył się pokaz sprzętu przeciwpożarowego, ratownictwa medycznego oraz pierwszej pomocy.
 

IMG_0219-1.jpeg IMG_0221-1.jpeg IMG_0222-1.jpeg
IMG_0223-1.jpeg IMG_0225-1.jpeg IMG_0229-1.jpeg
IMG_0243-1.jpeg IMG_0261-1.jpeg IMG_0266-1.jpeg

Głównym celem projektu była poprawa atrakcyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego, które zostało osiągnięte przez wzmacnianie transgranicznych powiązań w sferze kulturalnej, gospodarczej i społecznej. Celem bezpośrednim było przygotowanie i organizacja wspólnych imprez sportowych, rekreacyjnych, które mają na celu integrację różnych grup społecznych z terenów przygranicznej.
Dzięki aktywnemu udziałowi społeczności lokalnych pogranicza zostały wzmocnione wcześniej nawiązane kontakty. W projekcie uczestniczyły różne grupy społeczne m. In. Młodzież, seniorzy, artyści, strażacy, nauczyciele, samorządowcy.

Planowane wydatki ogółem poniesione na zorganizowanie tych imprez wynoszą: 11.053,04,-EUR
- z tego dofinansowanie z EFRR 9.395,08,-EUR - oraz publiczne środki finansowe 1.657,96,-EUR

 2. Integracja młodzieży przez sport i zabawę

- w ramach projektu odbyło się zimowy obóz narciarski, połączony ze szkółką narciarska i zabawami na śniegu.

Celem szczegółowym projektu była integracja młodzieży oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy szkołami i mieszkańcami po obu stronach granic.
Realizacja projektu była okazją do wspólnej pracy nauczycieli i wychowawców. Którzy korzystali ze wspólnych doświadczeń, propagując zdrowy styl życia rozwijali swoje warsztaty pracy.
Projekt skierowany był w szczególności do młodzieży szkół podstawowych po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu oraz nauczycieli i wychowawców.
W ramach tego projektu odbyły się: spotkanie integracyjne młodzieży na Górze Św. Anny połączone z wyjazdem do Krakowa. Wyjazd był trzydniowy, którego celem było poznanie zabytków historycznych, następnie uczestnicy udali się na obóz narciarski w Małej Moravce, podczas którego zorganizowany był wyjazd do Ołomuńca w celu poznania zabytków historycznych Czech.

Planowane wydatki poniesione na zorganizowanie tej imprezy ogółem wynioszą: 119.400,-zł
- z tego dofinansowanie z EFRR wyniosło: 101.500,-zł
- środki finansowe z budżetu gminy wyniosły: 17.900,-zł

DSC00993.jpegDSC00647.jpegDSC00367.jpeg
DSC00773.jpegDSC00753.jpegDSC00685.jpeg

3. Gmina Walce od czerwca do września 2009 r. realizowała projekt pn.: „Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko – czeskiego w ramach funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Współfinansowanie projektu wyniosło: 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 % z budżetu państwa, 5% środki własne gminy.
W ramach projektu wykonano szczegółową inwentaryzację wszystkich kapliczek krzyży oraz pomników znajdujących się na terenie gminy Walce i gminy Mala Moravka, wydano album, opracowano prezentację multimedialną, którą umieszczono na stronie www.walce.pl oraz zorganizowano wystawę fotografii.
Wykonane fotografie kapliczek i krzyży przydrożnych z terenu gminy Walce i gminy Mala Moravka prezentowane będą na zorganizowanej wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach od dnia 25 września 2009 r.. Wystawa zorganizowana zostanie również partnerskiej gminie Mala Moravka.
                    HPIM6030.jpeg HPIM5970.jpeg HPIM5972.jpeg

4.  Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
Realizacja projektu przebiegała od marca do października 2012 r. Projekt miał  na celu ukazanie mieszkańcom gmin partnerskich wspólnego dziedzictwa zabytkowego i przyrodniczego pogranicza, a jednocześnie ma zachęcić do odwiedzenia i poznania gmin oraz nawiązania współpracy pomiędzy mieszkańcami pogranicza. Podsumowaniem działań tego projektu jest  wydanie albumu ilustrującego i opisującego zabytki oraz przyrodę, która nas otacza. Album poprzedzony został  szczegółową  inwentaryzacją wszystkich zabytków oraz miejsc o  wyjątkowych walorach przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy Walce i gminy Mala Moravka.
Wydanie to przybliża społecznościom pogranicza wspólne bogate dziedzictwo historyczne i przyrodnicze. Kolejnym elementem projektu jest prezentacja multimedialna, opracowana w oparciu o zgromadzone do albumu materiały, zamieszczona na  stronie internetowej gminy oraz będzie wykorzystywana do prezentacji na różnego rodzaju spotkaniach partnerskich.  Album i prezentacja stanowią doskonały materiał informacyjny (promocyjny) pogranicza, wykorzystywany zarówno przez mieszkańców jaki turystów odwiedzających zarówno Polskę jaki Czechy.

 DSC01757..jpeg DSC01758..jpeg DSC01761..jpeg DSC01883.jpeg

 

5.   „Jubileusz 10-cio lecia współpracy gmin partnerskich Walce-Mala Moravka”
Gmina Walce rezalizowała projekt w okresie od lipca do października 2012 r.
Głównym celem projektu jest integracja społeczeństwa po obu stronach granicy polsko - czeskiej poprzez wspólne świętowanie 10- lecia partnerstwa.
Kontakty partnerskie pomiędzy gminami  Walce-Polska i Mała Morawka-Czechy rozwijają się od 2002 roku, kiedy to została podpisana umowa o współpracy pomiędzy gminami. Podstawowym celem umowy jest doprowadzenie do ściślejszych kontaktów pomiędzy mieszkańcami gmin poprzez wzajemne spotkania i porozumienia oraz wymianę doświadczeń na różnych poziomach życia, a szczególnie na płaszczyźnie kulturalnej i gospodarczej. W ramach współpracy organizowane są imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Projekt podsumowuje i wyznacza nowe plany oraz wizje współpracy partnerskiej na przyszłe lata.
Obchody jubileuszu zawarcia umowy o partnerstwie obu gmin odbywały  się po obu stronach granicy. Pierwsze uroczystości -  wspólna sesja radnych i mieszkańców obu gmin, mini -turniej sportowy  oraz prezentacja gminy Mala Moravka połączona  z jej zwiedzaniem odbyła się dniach 04-05. sierpnia 2012 r. w Malej Moravce, druga część obchodów - 11-12.sierpnia w Straduni w gminie Walce, była to impreza turystyczno-sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców obu gmin połączona ze zlotem motorowym, natomiast w dniach 15-16. września zostało zorganizowane spotkanie robocze radnych i samorządowców obu gmin w Walcach, połączone  z prezentacją gminy Walce i zwiedzaniem najbliższych atrakcji turystycznych (wycieczka do Kamienia Śl.) oraz udziałem delegacji czeskiej w obchodach Dożynek Gminnych. Podsumowaniem współpracy i obecnego projektu zostało zawarte w wydanym folderze, którego mottem  jest cytat : “Serca polskie i czeskie każdemu otwarte”, Minione 10 lat zaowocowało we współpracę w następujących płaszczyznach:
- współpraca samorządów w zakresie wymiany doświadczeń, pozyskiwanie funduszy na realizowane projekty,
- współpraca w dziedzinie kultury i sportu
- współpraca jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
- współpraca w zakresie spędzania czasu wolnego i turystyki
Współpraca jest realizowana dzięki wzajemnym odwiedzinom mieszkańców, spotkaniom grup młodzieży, drużyn sportowychi grup turystycznych, organizowaniu wspólnych wystaw.
W efekcie wieloletnich, cyklicznych spotkań powstają nowe pomysły i idee współpracy oraz zawiązują się przyjaźnie między mieszkańcami gmin. Dotychczas nawiązane przyjaźnie, często między całymi rodzinami, świadczą o autentyczności współpracy polsko-czeskiej.
Współpraca mobilizuje do działania młodych ludzi i ich rówieśników sąsiednich krajów. Pomaga każdemu zrozumieć czym jest idea wspólnej Europy.
Z perspektywy dziesięciolecia współpracy, przedstawiciele gmin Walce i Mala Moravka zgodnie stwierdzają, że nawiązanie kontaktów między społecznościami lokalnymi skutecznie ułatwia niwelowanie negatywnych stereotypów i przesądów, a przez to budowanie solidarności międzynarodowej we wspólnej Europie.

DSC09338.jpegDSC09365.jpegDSC09382.jpeg
DSC09397.jpegDSC09436.jpegDSC09533.jpeg
DSC09548.jpegDSC09771.jpegDSC09783.jpeg
DSC09791.jpegDSC09810.jpegDSC00259.jpeg
DSC00263.jpegDSC00273.jpegDSC00276.jpeg
DSC01879.jpegDSC00519.jpeg

 

6.   „Muzyka i mowa dawna i współczesna pogranicza polsko-czeskiego”

 

W niedzielę, 15.06.2014 r. w Małej Morawce (Czechy), odbył się Koncert Muzyki Dawnej, który jest kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminę Walce w ramach projektu pn. „Muzyka i mowa dawna i współczesna pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa.

Projekt ma na celu ukazanie mieszkańcom gmin partnerskich Walce – Mała Morawka wspólnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza muzyki i języka, a jednocześnie ma zachęcić do odwiedzenia i poznania gmin, lepszego zintegrowania się sąsiadów oraz do pogłębienia współpracy pomiędzy mieszkańcami pogranicza.

Wykonawcami barokowych utworów kompozytorów polskich i czeskich byli wybitni wykonawcy muzyki dawnej: ks. dr Zbigniew Stępniak - solista, bas oraz p. Paweł Pawłowicz – organista. Pełne harmonii i piękna utwory oraz perfekcyjne ich wykonanie wywarły ogromne wrażenie na słuchaczach.

W ramach tego samego projektu, w maju odbył się Koncert Muzyki Współczesnej w Brożcu, a w miesiącach letnich, odbędzie się wymiana wakacyjna dzieci z obu partnerskich gmin. Zajęcia rekreacyjne i wypoczynek dzieci połączą z nauką języka czeskiego oraz poznawaniem wspólnych dziejów i Kultury pogranicza.

 

 


Zakończyła się wymiana wakacyjna dzieci z gmin partnerskich Walce i Mała Morawka (Cz), która była realizowana w ramach projektu pn. „Muzyka i mowa dawna i współczesna pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa. Dzieci z Polski i Czech wypoczywały wspólnie w Małej Morawce oraz na Górze Św. Anny. W wymianie brały udział dzieci z gminy Walce oraz Mała Morawka w wieku 10-11 lat. Dzieci były otoczone fachową opieką naszych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Walcach oraz lektora. O to, by niczego im nie brakowało troszczył się także osobiście Wójt – Pan Bernard Kubata, który odwiedził dzieci zarówno w Małej Morawce jak i na Górze Św. Anny. Pan Wójt z radością kibicował dzieciom, które brały udział w Karlowskim Maratonie w Małej Morawce oraz w plenerze malarskim na Górze Św. Anny.

Program wymiany, oprócz zajęć z lektorem, podczas których dzieci poznały podstawy języka czeskiego, obejmował wspólne zwiedzanie ciekawych miejsc, poznawanie wspólnej historii, zabawę i rekreację.

Dzieci mogły wykazać się również talentami plastycznymi i wokalnymi, podczas organizowanych plenerów malarskich i festiwalu piosenki kolonijnej. Prace plastyczne przedstawiały znane miejsca Małej Morawki i Góry Św. Anny widziane ich oczyma. Plener malarski wzbudzał zainteresowanie turystów odwiedzających Górę Św. Anny, a urządzona wystawa prac w pensjonacie, w którym dzieci wypoczywały w Małej Morawce, zachwyciła odwiedzających go gości. Rówieśnicy – uczestnicy projektu – uczyli się wzajemnie polskich i czeskich piosenek ludowych, w których odnajdywali znajome brzmienia muzyczne i językowe. Młodzi wykonawcy mogli przymierzyć się do przyszłej kariery wokalnej w Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu. Rangę konkursu piosenki i pleneru malarskiego podkreśliły nagrody – album „Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego”, który sprawił uczestnikom ogromna radość. Nagrodzeni będą mogli wspominać swój wypoczynek oglądając i czytając wzmianki o poznanych bezpośrednio miejscach.

Wycieczki na zamek w Bruntalu, na Wieżę Woka, czy też Wieżę Piastowską oraz do podziemi kościoła i klasztoru franciszkańskiego w Opolu pobudziły wyobraźnię, dostarczyły niezapomnianych wrażeń oraz stanowiły doskonałą okazję do wymiany uwag na temat warunków życia naszych przodków. Dzieci świetnie się bawiły w Muzeum Ziemi Prudnickiej, tkając, wzorem dawnych rzemieślników, modne opaski na krosnach. W obserwatorium astronomicznym w Głogówku, mogły rozpoznawać i porównywać, które gwiazdy widoczne są po stronie polskiej i czeskiej, a na ciekawych terenowych zajęciach prowadzonych przez pracowników Parku Krajobrazowego na Górze Św. Anny, uczestnicy nauczyli się praktycznej orientacji w terenie za pomocą mapy i kompasu. Również audio-wizualna opowieść w Muzeum Czynu Powstańczego zakończona ogniskiem integracyjnym, była okazją zarówno do aktywnego poznania historii regionu jak i pogłębienia zawartych przyjaźni.

Intensywny program edukacyjny był przeplatany grami i zabawami sprawnościowymi, pluskaniem się w wodach mineralnych (w Karlowej Studance), leżakowaniem i korzystaniem ze słońca, czy też obserwacją naszych ulubionych zwierzaków w ZOO w Opolu.
Wspólne przebywanie, rekreacja, śpiew, zajęcia plastyczne, nauka podstaw języka i wycieczki połączyły młodych więzami przyjaźni i wzajemnej sympatii. Okazało się, że łączy nas więcej niż myśleliśmy - poczynając od tradycji, historii, języka po upodobania kulinarne (pizza i kiełbaski z grila) oraz przebywanie w tzw. cyber-przestrzeni.

Gdy nadeszła chwila zakończenia wymiany i pożegnania, zaskoczeni byli wszyscy, że to już i że tak krótko. Żal rozstania łagodziła jedynie możliwość dalszego kontaktowania się mailowego i spotykania się w przestrzeni internetowej. Oczywiście nie brakło próśb do organizatora p. Bernarda Kubaty - Wójta Gminy, by jak najszybciej zrealizować kolejne spotkanie młodych sąsiadów – mieszkańców pogranicza.

 


 

7.   Muzyczne spotkanie adwentowe 2014 w Gminie Walce

W sobotę, 29 listopada 2014 r. Gmina Walce była gospodarzem muzycznego spotkania adwentowego, w którym wzięły udział zespoły, chóry i orkiestra z partnerskiej gminy Mała Moravka, z gmin Berg b. Neumarkt (Niemcy) z Burmistrzem – Panem Helmutem Himmlerem na czele oraz Berg b. Rohrbach (Austria) pod przewodnictwem Burmistrza Pana Josefa Pernsteinera.

Na bogaty i przepiękny program koncertu, złożyły się utwory adwentowe wykonywane przez gospodarzy: Orkiestrę Dętą Gminy Walce pod kierownictwem Pana Marka Śmiecha, gości z Czech: Duet Dagmar i Martina Grobarovych; z Bawarii: młodzieżowy chór Jugendchor „Perlenset”, orkiestrę Schwarzach-Musikanten oraz zespół wokalny Sängerrunde Berg z Austrii. Wszyscy artyści prezentowali wysoki poziom muzyczny.

Serca słuchaczy podbił jak zwykle Duet Grobarovych, zwłaszcza wzruszającym wykonaniem utworu „Jesus bleibet meine freude” J. S. Bacha, zespół wokalny Sängerrunde Berg z Austrii zachwycił wykonaniem pieśni tradycyjnej „Maria durch ein Dornwald ging“,a młodzi wykonawcy z niemieckiego Bergu oraz z Walec wnieśli wiele młodzieńczego zapału i radości, wykonując kompozycje współczesne. Słuchacze z całą pewnością zostali wprowadzeni w atmosferę zbliżających się Świat. Swoją wdzięczność za wspaniałe przeżycia wyrazili długimi i gromkimi brawami.

Spotkanie jest kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Współfinansowanie projektu wynosi: 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 % z budżetu państwa, 5% środki własne gminy.

 

03.03.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry