Menu pomocnicze

Informacja KRUS z dnia 14.11.2019 r.

CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW

Choroba zawodowa rolników to choroba, która powstała w związku z pracą
w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określanych
w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy.

Zatem za chorobę zawodową rolnika może być uznana tylko ta, która jest objęta wykazem chorób zawodowych. Wykaz dostępny jest w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

W wykazie tym znajdziemy łącznie 26 chorób i grup chorobowych, w tym m.in.: boreliozę, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, pylicę płuc, astmę oskrzelową, ostre uogólnione reakcje alergiczne, alergiczny nieżyt nosa, nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi, niektóre choroby skóry, przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy,  przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy oraz choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca była wykonywana. W ciągu ostatnich 10 lat u 1300 osób ubezpieczonych
w KRUS ustalono uszczerbek na zdrowiu wskutek chorób zawodowych zakaźnych. Najwięcej  z nich bo 98%  zachorowało na boreliozę. Rolnicy są jedną z grup zawodowych
w szczególności narażoną na choroby przenoszone przez kleszcze. Praca i życie na wsi powodują  zwiększony kontakt z tymi pajęczakami, które choć niewielkie są nosicielami wielu groźnych chorób. KRUS w 2018 r. wypłacił 282 odszkodowania z tytułu boreliozy.

 Nieleczona borelioza  może doprowadzić do zapalenia nerwów lub mózgu.  W 2018 r. KRUS wypłacił  14 odszkodowań z tytułu odkleszowego zapalenia opon mózgowych.

Rolnicy należą do grupy zawodowej szczególnie narażonej na ryzyko występowania chorób wywołanych działaniem czynników biologicznych oraz alergenów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zaawansowana technika diagnostyczna pozwala obecnie na wykrywanie coraz większej liczby chorób.

Rolnicy narażeni są także na wiele czynników uszkadzających skórę. Przyczyną dolegliwości skórnych jest uczulenie kontaktowe ze środkami ochrony roślin, sztucznymi nawozami, pestycydami i paszą dla zwierząt hodowlanych. W 2018 r.  KRUS wypłacił 5 odszkodowań     z tytułu chorób skóry  uznanych za chorobę zawodową.

Rolnik, który zapadł na rolniczą chorobę zawodową, lub podejrzewający zachorowanie,
a dodatkowo podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS, może ubiegać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku
  na zdrowiu
 • rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Inspektor sanitarny kieruje rolnika na badanie, które jest podstawą do wydania orzeczenia oraz decyzji o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Taką decyzję właściwy państwowy powiatowy inspektor przesyła m.in. zainteresowanemu rolnikowi. Jest ona podstawa do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Sporządziła:

Krystyna Horiszna

Starszy Inspektor ZPRO

OR KRUS w Opolu


 

PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM NIESIE ZA SOBĄ WIELE NIEBEZPIECZEŃSTW, KTÓRYCH NASTĘPSTWEM MOGĄ BYĆ WYPADKI LUB CHOROBY ZAWODOWE. ZAWSZE JEST TO TRAGEDIA DLA RODZINY,A DLA GOSPODARSTWA STRATA NIE DO NAPRAWIENIA.

 

KRUS przypomina:

 1. Jeżeli uległeś wypadkowi w rolnictwie, zgłoś go jak najszybciej do najbliższej Placówki Terenowej Kasy lub Oddziału Regionalnego. Nie czekaj na zakończenie leczenia.
 1. Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki – zalecane do 14 dni. Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności
  i przyczyn wypadku, co może spowodować odmowę prawa do odszkodowania.
 1. Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub mailowo.
 1. Uprawnionym do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie jest poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rolnika), podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.
 1. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
 • ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
 1. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
 • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
 • będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.
 1. Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie.
 1. Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM, MIMO LICZNYCH ZAGROŻEŃ, NIE MUSI BYĆ NIEBEZPIECZNA.

STOSUJĄC NA CO DZIEŃ ZASADY BEZPIECZNEGO ŻYCIA I PRACY W GOSPODARSTWIE WIELU NIESZCZĘŚĆ MOŻNA UNIKNĄĆ.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU NIGDY NIE ZASTĄPIĄ ŻYCIA, ZDROWIA I PEŁNEJ SPRAWNOŚCI.

 

Proszę, zadbajcie o swoje zdrowie,dla siebie i swoich najbliższych.

 

Dyrektor OR KRUS w Opolu

Lech Waloszczyk


 

Portal dla rolników eKRUS

 

eKRUS  to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych
w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Do uruchomienia   eKRUS potrzebna jest przeglądarka internetowa.

Rekomendowane wersje przeglądarek to: Internet Explorer 11, Firefox 58.0.2, Google Chrome 64.0.3282.167.

Wszystkie dokumenty generowane są w postaci plików PDF, do ich odczytu (wydruku) potrzebny jest program Adobe Reader.

Aby Użytkownik mógł korzystać  z eKRUS, konieczne jest założenie Konta Użytkownika.

Po wejściu na stronę www.ekrus.gov.pl wyświetli się strona główna KRUS.

Dane i ich wydruki, do których Użytkownicy mają dostęp w eKRUS mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym ani żadnym innym.

Bez rejestracji, użytkownik  uzyskuje dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o świadczeniach przysługujących  z tytułu ubezpieczenia.

Po zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o  przebiegu  ubezpieczenia, wykazie składek, a także informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości  składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Z treści ogólnodostępnej może korzystać każdy użytkownik sieci Internet.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS          
(rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS po przejściu procedury rejestracyjnej.

WAŻNE!!

Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu


 

Jubileusze setnych urodzin

Każdego roku w regionie opolskim w kilku domach rodzina składa jubilatom życzenia 200 lat. W dzisiejszych czasach nieczęsto ma się możliwość świętowania setnych urodzin. Dożyć tak sędziwego wieku to wielki zaszczyt. Jest to czas nabycia ogromnego doświadczenia życiowego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi ewidencję długowiecznych mieszkańców ponieważ  każdy stulatek otrzymuje honorowe świadczenie Prezesa KRUS
w wysokości 4003,88 zł brutto. Decyzję o takim comiesięcznym dodatku razem z listem gratulacyjnym przekazuje przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu. Świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat życia mają charakter wyjątkowy. Są wypłacane obok emerytur lub rent. Taki dodatek do renty lub emerytury odczuwalnie podwyższa dochody długowiecznego seniora ale i wydatków wraz z wiekiem przybywa. Osoby w podeszłym wieku cierpią na wiele przypadłości, zwykle borykają się ze zmianami zwyrodnieniowymi, trudnościami w porozumiewaniu i poruszaniu się, potrzebują stałej opieki, przystosowanej łazienki i toalety, sprzętu rehabilitacyjnego, a także wielu leków i drogich nierefundowanych suplementów.

W ostatnim czasie z naszego szacownego grona przyjaciół mieliśmy przyjemność świętowania z siedmioma tak wyjątkowymi osobami. Jubileusz setnych urodzin obchodzili mieszkańcy pochodzący z Opola, Olesna, Głogówka, Trzeboszowic, Lubrzy a także Praszki.

Jubilatkę z Opola Panią Apolonię Ziółkowską odwiedzili przedstawiciele władz Urzędu Miasta Opola, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, Pan Piotr Ciona – Zastępca Dyrektora
ds. Świadczeń wraz z  Panią Iwoną Porowską – Kierownikiem Wydziału Świadczeń.

- Mama zawsze była bardzo aktywna. Przez wiele lat prowadziła rodzinne gospodarstwo rolne - wspomina pan Czesław Ziółkowski syn pani Apolonii.

Jubilatka z Opola Pani Apolonia Ziółkowska obchodziła niedawno setne urodziny. Solenizantka przyszła na świat 8 września 1919 roku. Po wojnie osiadła w Oblasy gm. Koniecpol, gdzie mieszkała i pracowała w gospodarstwie rolnym od 1935 r. do 1986 r. Pani Apolonia Ziółkowska doczekała dużej rodziny, na którą składa się 4 dzieci i 13 wnucząt. Rodzina otacza ją opieką i ciepło wspomina młodsze lata babci.

- Mama jest wzorową teściową, zawsze traktowała mnie jak własną córkę – mówi synowa, żona pana Czesława, organizatorka przyjęcia urodzinowego. Na pytanie o receptę długowieczności rodzina jest zgodna, że to wpływ stylu życia - zawsze zdrowo się odżywiała, bo większość produktów używanych w kuchni miała z gospodarstwa rodziców, a potem swojego własnego. Do niedawna nie musiała też przestrzegać żadnych lekarskich diet – dodaje syn.

Jednym z naszych dostojnych jubilatów był Pan Jan Florian. Pan Jan z Dzierżysławic obchodził swoje setne urodziny 12 września 2019 r. Życzenia jubilatowi złożyli osobiście
Pan Lech Waloszczyk – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu wraz z Panią Barbarą Ziółko – Głównym Specjalistą z Placówki Terenowej w Głubczycach.

W spotkaniu urodzinowym w towarzystwie najbliższej rodziny Pana Jana wzięli udział również: Burmistrz Głogówka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Odśpiewano „Dwieście lat!” i wręczono kwiaty.

Pan Jan obecnie mieszka w Dzierżysławicach z synem i jego rodziną. Swoje gospodarstwo rolne prowadził w Nowych Kotkowicach i Dzierżysławicach, gdzie zamieszkiwał z żoną
i dziećmi. Hodował w nim bydło i trzodę chlewną, a grunty początkowo uprawiał końmi.
Z relacji rodziny dowiadujemy się - Tata cały czas był bardzo aktywny nie potrafił usiedzieć w miejscu, szukając sobie czegoś do zrobienia. Jednym z takich zajęć było wyplatanie koszy, których rodzina używa do dziś. Powoli ale cały czas pracował. Jubilat cieszy się dobrym zdrowiem i samodzielnie porusza się po domu. Nie lubi chodzić do lekarza, dlatego rzadko
w przeszłości korzystał z takich wizyt. Pierwszy raz przebywał w szpitalu w wieku 93 lat. Jubilat ma bystre, ujmujące spojrzenie i dobrze wygląda. Pan Jan przyznaje, że każdego dnia w południe pije kawę, nie lubi pić herbaty natomiast najbardziej smakuje mu mleko i napój
o smaku pomarańczowym.

Sto lat naszych jubilatów jest pretekstem do wysłuchania ich ciekawych historii. Pan Jan ze wzruszeniem opowiada o swojej młodości - Urodziłem się w Nowych Kotkowicach. Do szkoły w Rozkochowie chodziłem latem boso – wspomina.

Podczas II Wojny Światowej Pan Jan brał udział w walkach ale niewiele chce o tym mówić. Wiadomo, że został ranny od wybuchu granatu, potem wzięty do niewoli. Pracował też ciężko w czeskiej kopalni węgla. W 1947 roku został zwolniony i wrócił do Dzierżysławic. W tym samym roku ożenił się z Marią, z którą przeżył 56 lat. Nasz szacowny jubilat doczekał się 4 dzieci: 2 synów i 2 córek, 13 wnuków i 21 prawnuków. Najstarszy prawnuk ma 27 lat,
a najmłodsza prawnuczka skończyła roczek.

Ten rok jest wyjątkowy w jubileusze setnych urodzin mieszkańców województwa opolskiego. Mądrość i przenikliwość są ogromnym atutem naszych starszych przyjaciół.
To od nich możemy zaczerpnąć wiedzy historycznej.

W listopadzie mieliśmy możliwość przeżycia historii na żywo również u Pani Elżbiety Wilczyńskiej, która swoje setne urodziny obchodziła 5 listopada 2019 r. Solenizantka urodziła się w Strojcu, gdzie obecnie mieszka. Pani Elżbieta wychowała 3 dzieci i doczekała się 11 wnuków, 16 prawnuków oraz 5 praprawnuków. Jubilatka sięga pamięcią wstecz i opowiada nam o swoich młodych latach – W czasie wojny zostałam wywieziona na roboty do Niemiec
i pracowałam u bauera, ale miałam ogromne szczęście ponieważ trafiłam na dobrych ludzi. Pamiętam dużo, nawet pogrzeb Marszałka Piłsudskiego – dodaje jubilatka.
Pani Elżbieta po wojnie mieszała w okolicach Jeleniej Góry, a w 1989 roku wróciła w swoje rodzinne strony.  

 Z okazji tak wyjątkowego święta w jej domu odwiedzili Panią Elżbietę przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Burmistrz Praszki, a także delegacja
z KRUS, Pan Piotr Ciona - Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń oraz Pan Arkadiusz Grzebiński - Kierownik Placówki Terenowej w Oleśnie. Było wiele życzeń, gratulacji, kwiatów, był też oczywiście jubileuszowy tort. Nasza Szanowna Jubilatka otrzymała od Kierownictwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego list gratulacyjny z życzeniami dalszych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Kierownictwo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokłada wszelkich starań, by oddać szacunek dla tak nielicznych 100-latków, dlatego uczestniczymy w organizowaniu spotkań mających na celu uczczenia setnych urodzin, jakże ważnych z punktu widzenia społecznego, jak i historycznego.

Nasi starsi przyjaciele są jak encyklopedia wiedzy, która jest nieoceniona. Niewielu osobom dane jest świętować tak piękny jubileusz. Dlatego jubilatom składamy serdeczne gratulacje życząc dużo zdrowia i szczęścia, a także samych radosnych chwil w gronie najbliższych.

Opracowała:

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

Jan Florczak 2-2.jpeg Elżbieta Wilczyńska2-2.jpeg Apolonia Ziółkowska 1-1.jpeg

 

 

 

21.11.2019
Przewiń do góryStrzałka do góry