Menu pomocnicze

Informacja KRUS z dnia 25.08.2020 r. w zakresie:


Polskiebazarek.jpeg


Temat: Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów
i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin oraz sposób i tryb ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1373
z późn. zm.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest finansowana przez budżet państwa.

W gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych 6 i więcej hektarów przeliczeniowych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest opłacana przez rolnika w takich samych terminach jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w terminie do 15-go dnia następnego  miesiąca od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki, odpowiadającej:

- dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w kwocie nie niższej jednak niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia,

- minimalnemu wynagrodzeniu w przypadku prowadzenia działalności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny dział specjalny produkcji rolnej stanowi 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje od 1 kwietnia danego roku.

Składka zdrowotna dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych naliczana jest w jednakowej pełnej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym gospodarstwie rolnym. Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE! Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.

Wymiar miesięcznej  składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej  można sprawdzić na stronie internetowej :

http://www.krus.gov.pl  w zakładce ubezpieczenia zdrowotne.

 

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu


WYPADEK – I CO DALEJ ?

KRUS przypomina:

1. Jeżeli uległeś wypadkowi w rolnictwie, zgłoś go jak najszybciej do najbliższej Placówki Terenowej Kasy lub Oddziału Regionalnego. Nie czekaj na zakończenie leczenia.

2. Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki – zalecane do 14 dni. Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, co może spowodować odmowę prawa do odszkodowania.

3. Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub mailowo.

4. Uprawnionym do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie jest poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rolnika), podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.

5. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
a) ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na  zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
b) członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

6. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
a) spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
b) będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

7. Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie.

8. Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Opracowała:
Joanna Skuratowicz
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji,     
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Proszę, zadbajcie o zdrowie, dla siebie i swoich najbliższych.

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu01.09.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry