Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 3 listopada 2020

Walce, 29 października 2020 r.

 

RG.0002.9.2020.IW

 

Radny/a Rady Gminy Walce

Z a w i a d o m i e n i e

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 ze zm.)


z w o ł u j ę w trybie zdalnym

 XXV sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Walce

 

na dzień  3 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 1600  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.
 1. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Zamknięcie sesji.

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy
 2. Skarbnik Gminy
 3. Radca Prawny
 4. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Pan Roman Heinz Radny Powiatu Krapkowickiego

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm)

 

02.11.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry