Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Walce 25 listopada 2020

Z a w i a d o m i e n i e

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

 

z w o ł u j ę  w trybie zdalnym

 XXVI sesję Rady Gminy Walce

na dzień  25 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 1530  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
 • w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
 • w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora+”
 • w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

  PDFZawiadomienie 25.11.pdf

 

23.11.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry