Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Walce 30 grudnia 2020

Walce,  23 grudnia 2020 r.

 

RG.0002.11.2020.IW

 

Radny/a Rady Gminy Walce

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 ze zm.)


z w o ł u j ę w trybie zdalnym

 XXVIII sesję Rady Gminy Walce

 

na dzień  30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 1530  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok;

b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

c. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

d.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

e. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku;

f. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”;

g. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu;

h. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnienie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce;

i. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;  

j. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach;

 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy
 2. Skarbnik Gminy
 3. Radca Prawny  
 4. a/a.      

 

Do wiadomości:

 1. Pan Roman Heinz Radny Powiatu Krapkowickiego

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm)


PDFzawiadomienie 30.12.2020.pdf

23.12.2020
Przewiń do góryStrzałka do góry