Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Walce 10 lutego 2021 r.

RADA GMINY

     WALCE                                                                                                 Walce, dnia  2 lutego 2021 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o   XXX sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu  10 lutego 2021 roku (środa) o godz. 16 00  z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok; PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu!.pdf

    b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;PDFprojekt uchwąły w sprawie zmiany WPF!.pdf

    c) zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;PDFprojekt uchwały ws.zwolnień z podatku.pdf

    d) upoważnienia zastępcy wójta;PDFprojekt uchwały ws.upoważnienia wójta.pdf

    e) wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce;PDFprojekt uchwały wydzierżawienie gruntów.pdf

    f) przedłużenia umowy najmu;PDFprojekt uchwały przedłużenie najmu.pdf

    g) rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepionek przeciwko                           

       SARS-CoV-2;PDFprojekt uchwały ws.rozpatrzenia petycji.pdf

    h) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021;PDFUchwała.Projekt. plany pracy.2021-01-27.pdf

    i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2021;PDFprojekt k.rewizyjna..2021-01-27.pdf

    j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na

       2021 rok.PDFUchwała.Projekt.k.skarg.2021-01-27.pdf

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            

                                                                                                             Mateusz Burczyk

 

 

 

03.02.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry