Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Walce 24 marca 2021 r.

RADA GMINY

     WALCE                                                                                               Walce, dnia 16 marca 2021 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XXXI sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu  24 marca 2021 roku (środa) o godz. 16 00  z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Przedstawienie informacji z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i      

    Mieszkań (Dyspozytor Wojewódzki w Urzędzie Statystycznym w Opolu oraz Koordynator   

    Dyspozytorów Wojewódzkich).

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok; PDFprojekt uchwaly ws.zmiany budżetu .pdf (2,45MB)
 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt uchwały ws.zmiany WPF.pdf (1,70MB)
 

c) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O; PDFprojekt uchwały ws.ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O.pdf (1,10MB)
 

d) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107505 O;PDFprojekt uchwały ws.ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107505 O.pdf (877,46KB)
 

e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2021 roku;PDFprojekt uchwały ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (2,26MB)
 

f) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce;PDFprojekt uchwały ws. zasad wynajmowania lokali.pdf (3,17MB)
 

g) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 – 2025;PDFprojekt uchwaly ws.uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem.pdf (3,05MB)
 

h) rozpatrzenia petycji;PDFprojekt uchwały ws.rozpatrzenia petycji .pdf (1,04MB)
 

i) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.PDFprojekt uchwały ws. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.pdf (96,45KB)
 

7. Interpelacje, zapytania.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.                                                                                                                         

                                                                                                            

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            

                                                                                                             Mateusz Burczyk

16.03.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry