Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy Walce 26 maja 2021 r.

                                                                              

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o   XXXIII sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu  26 maja 2021 roku (środa) o godz. 16 00  z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2020.

6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;PDFprojekt uchwały ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok.pdf

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt uchwały ws. zmiany WPF Gminy Walce.pdf

c) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne;PDFprojekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł .pdf

d) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;PDFprojekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.pdf

e) wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce;PDFUCHWAŁA w sprawie wydzierżawienia gruntów rolych stanowiących właność Gminy Walce_do 3 lat-Rozkochów 2311_3.pdf

f) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;PDFProjekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezaslugujaca na uwzglednienie-referendum ludowe.pdf

g) uznania petycji za nieuzasadnioną.PDFprojekt uchwały w sprawie uznania petycji za nieuzasadnioną - TRSNP SKK.pdf

7. Interpelacje, zapytania.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.                                        

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            

                                                                                                             Mateusz Burczyk

18.05.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry