Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Walce 30 czerwca 2021 r.

                                            

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XXXIV sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu  30 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 16 00   w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

5. Raport o stanie Gminy Walce za rok 2020:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Walce za rok 2020;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.

6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za rok 2020 oraz informacja o stanie mienia Gminy Walce;

b) sprawozdanie finansowe;

c) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok;

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej;

f) zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2020;

c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

e) w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

f) w sprawie przedłużenia umowy najmu;

g) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

h) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej;

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

j) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

8. Interpelacje, zapytania.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            

                                                                                                           Mateusz Burczyk

22.06.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry