Menu pomocnicze

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.     

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW    
Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za zachowany, gdy odpady komunalne zebrane są:

  • w podziale na odpowiednie frakcje zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku;
  • w odpowiednich dla danego typu nieruchomości pojemnikach, workach, kontenerach przeznaczanych do zbierania tych odpadów, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych kompostujących bioodpady, w przydomowym kompostowniku.

W przypadku nieruchomości tzw. niezamieszkałych (firm, instytucji) wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za zachowany przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki, których łączna pojemność na frakcje segregowane jest większa od pojemności pojemników przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.         

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW     
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa postępowanie Związku oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).           

Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi naruszenie zasad segregacji:

1) odmawia odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku lub worku,
2) powiadamia o tym właściciela nieruchomości umieszczając właściwą naklejkę na pojemniku lub worku:

  • W przypadku, gdy w pojemniku stwierdzono odpady komunalne, które powinny były zostać wrzucone do pojemnika przeznaczonego dla innej frakcji (np. odpady zmieszane w pojemniku na przeznaczonym na tworzywa sztuczne lub szkło): przykleja trójkątną naklejkę i odbiera te odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru odpadów tej frakcji wynikającym z harmonogramu;
  • W przypadku stwierdzenia odpadów  niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub  niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi (np. odpady budowlane w odpadach zmieszanych, odpady niebezpieczne w pojemnikach, zderzaki samochodowe w tworzywach sztucznych itp.): przykleja prostokątną naklejkę oraz pozostawia pojemnik bez odbioru. Pojemnik zostanie odebrany wówczas, gdy nie będzie zawierał odpadów niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi.

3) odbiorca odpadów powiadamia Związek i przekazuje dokumentacją fotograficzną,
4) po odebraniu odpadów usuwa naklejkę z pojemnika.

Z_A_SEGREGACJA_PNG_120x90.png
Naklejka trójkątna - stosowana w przypadku, gdy w pojemniku stwierdzono odpady komunalne, które powinny były zostać wrzucone do pojemnika przeznaczonego dla innej frakcji (np. odpady zmieszane w pojemniku na przeznaczonym na tworzywa sztuczne lub szkło)

z_a_segregacja_zmieszanych_prost.png
Naklejka prostokątna - stosowana w przypadku stwierdzenia odpadów  niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub  niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi (np. odpady budowlane w odpadach zmieszanych, odpady niebezpieczne w pojemnikach, zderzaki samochodowe w tworzywach sztucznych itp.). 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”, na podstawie powiadomienia przekazanego przez podmiot odbierający, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      

   
Zarząd Związku określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej

29.06.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry