Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 29 lipca 2021 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o   XXXV sesji Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 roku (czwartek) o godz. 16 00   w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce,
  • zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok,
  • określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022,
  •  powierzenia reprezentowania Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
  •  określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 działanie 5.5 Ochrona powietrza.
  1. Zamknięcie sesji.

                                                                                                      

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                      
                                                                                                                   Mateusz Burczyk

 

27.07.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry