Menu pomocnicze

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce”

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych, stanowiącego załącznik do Uchwały XXXV/294/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, ogłaszam nabór wniosków dla Beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj.:

  1. kondensacyjny kocioł gazowy wraz z przyłączeniem do sieci gazowej;
  2. kondensacyjny kocioł gazowy;
  3. kocioł na biomasę;
  4. pompę ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną;
  5. pompę ciepła.

Termin składania wniosków: od dnia 6 września 2021 r. do dnia 10 września 2021r.

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonych w granicach administracyjnych Gminy Walce.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według daty wpływu kompletnego wniosku z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo będą miały kompletne wnioski Beneficjentów, którzy złożyli w 2020 roku pisemną deklarację woli przystąpienia do ww. Projektu oraz u których została przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna budynku i zostali zakwalifikowani do dofinansowania.

Dla pozostałych mieszkańców, którzy nie złożyli ww. deklaracji, zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą mogły otrzymać dotację pod warunkiem rezygnacji Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, na podstawie deklaracji złożonych w roku 2020. Warunkiem udzielenia dotacji Beneficjentowi z listy rezerwowej będzie pisemna zgoda Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz sporządzenie oceny energetycznej budynku/lokalu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 na I piętrze lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.90.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 1 września 2021 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania w ramach projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce” dofinansowanego ze środków budżetu gminy Walce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Walce. Zadanie, na które ma być udzielona dotacja, musi zostać wykonane i rozliczone  w tym samym roku budżetowym, w którym została zawarta umowa.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Infrastruktury i Inwestycji Gminy Walce - tel. 77 4667 550 lub 77 4667 545.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w Uchwale Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29 lipca 2021 r.

PDFuchwala-nr-xxxv2942021-rady-gminy-walce-z-dnia-29-lipca-2021-r.pdf (406,09KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania określone są w Zarządzeniu nr 0050.90.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 1 września 2021 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.90.2021.pdf (888,11KB)

Pliki do pobrania:

  1. PDFZałącznik nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji.pdf (215,82KB)
  2. PDFZałącznik nr 2 Wzór umowy o dofinansowanie.pdf (205,03KB)
  3. PDFZałącznik nr 3 Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.pdf (173,46KB)
  4. PDFZałącznik nr 4 Protokół odbioru końcowego zadania.pdf (187,03KB)

Dodatkowe załączniki:


PDFOŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSPÓŁWŁAŚCICIELI.pdf (140,96KB)

 

03.09.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry