Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Walce 25 listopada 2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XXXIX sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 16 00   w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok;
    b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
    c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
    d) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
    e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Walce;
    f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walce oraz zwrotu kosztów podróży      służbowych przysługujących radnym;
    g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Walce na 2022 rok;
    h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na 2022 rok;
    i) przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok";
     j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu;
     k) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu;wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/2 i 93/3 w Rozkochowie;
     l) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce działki nr 93/7 i 93/8 w Rozkochowie.

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

                                                              

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                      Mateusz Burczyk

 

               

 

 

19.11.2021
Przewiń do góryStrzałka do góry