Menu pomocnicze

Zmiany systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienia się Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”, a wraz z nim uchwała określająca zakres świadczenia usług przez Związek w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co się zmieni z dniem 1 stycznia 2022. r:
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW
Zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych wprowadzono przede wszystkim na skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. rzadszy odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich). Reorganizacja systemu ma również uzasadnienie ekonomiczne. Dotychczas ustawa wymuszała częstszy odbiór odpadów, mimo że śmieciarki nie wykorzystywały w pełni swoich możliwości załadunku. W przypadku gminy Zdzieszowice częstotliwość została zmieniona ze względu na uruchomiony w 2021 r. PSZOK. Nową częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przedstawia załączona tabela.

MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW
Od nowego roku Związek nie będzie już realizował mycia i dezynfekcji pojemników. Dotychczas ten ustawowy obowiązek właściciela nieruchomości przejmował Związek. Z uwagi na rosnące koszty tej usługi oszacowane na wartość ponad 1 mln zł, zadecydowano, że obowiązek powróci, zgodnie z zapisami art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do właścicieli nieruchomości.

SPOSÓB ZBIERANIA POPIOŁU I BIOODPADÓW
W nowym regulaminie doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu zbierania popiołu i bioodpadów:
- w przypadku popiołu, do zbierania tej frakcji ma służyć wyłącznie pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 120 lub 240 l. Przepis uściślono, ponieważ wielu mieszkańców stosowało pojemniki niespełniające normy PN-EN 840-1:2013-05 (np. metalowe okrągłe) lub znacząco je przeładowywało, co było najczęstszą przyczyną uszkodzeń pojemników podczas odbioru popiołu;
- w przypadku bioodpadów doprecyzowano zapis dotyczący rozdrobnienia gałęzi. Należy je umieszczać w pojemniku na BIO lub dostarczać na PSZOK wyłącznie w formie prostych odcinków o długości nie większej niż 30 cm. Jest to spowodowane wymogami kompostowania tych odpadów w kompostowni. Dodatkowo uściślono regulację dotyczącą możliwości wyposażenia nieruchomości wielorodzinnych w dodatkowe lub większe pojemniki na bioodpady.

ROZMIAR OPON PRZYJMOWANYCH NA PSZOK I MPSZOK
Od 2022 r. w stacjonarnych i mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK i MPSZOK) odbierane będą opony o średnicy do 23 cali (dotychczas przyjmowane były opony o średnicy do 22 cali).
 
DODATKOWY POJEMNIK NA PAMPERSY
Wprowadzono możliwość uzyskania dodatkowego pojemnika na odpady zmieszane dla nieruchomości, w których używane są artykuły higieniczne (pieluchy, pieluchomajtki). Aby otrzymać pojemnik wystarczy skierować do biura Związku wniosek z uzasadnieniem. Pojemnik podstawiany jest na okres jednego roku, a po tym czasie, jeśli nadal zachodzi potrzeba posiadania dodatkowego pojemnika, należy złożyć kolejny wniosek.

SPOSÓB ODBIERANIA ODPADÓW W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEGO DOJAZDU
Zgodnie z regulaminem, pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów. W przypadku braku takiej możliwości, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wystawić pojemniki lub worki przed nieruchomość:
- w miejscu gwarantującym bezpośredni załadunek pojemników na pojazd odbierający odpady komunalne, w którym nie zablokują ruchu pieszych lub pojazdów, lub
- w miejscu gwarantującym możliwość załadunku pojemników na pojazd odbierający odpady komunalne po przeciągnięciu pojemników po utwardzonej nawierzchni niepowodującej ugrzęźnięcia pojemnika, na odległość nieprzekraczającą 10m, lub
- w innym miejscu uzgodnionym z Zarządem Związku.
            Ponadto nie będzie możliwości wystawiania odpadów wielkogabarytowych na podwórzu, do którego nie można bezpośrednio dojechać pojazdem odbierającym odpady.

Pełną treść uchwał zmieniających oraz aktualne akty prawne znajdziesz TUTAJ.
 
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienia się również wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Od nowego roku będzie ona wynosić 27,00 zł od mieszkańca, przy czym od piątej osoby w gospodarstwie domowym - 21,50 zł, a od szóstej i kolejnej osoby – 15,50 zł miesięcznie.
Z roku na rok Związek Międzygminny „Czysty Region” odbiera i zagospodarowuje coraz więcej odpadów komunalnych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Dodatkowymi czynnikami powodującymi zmianę wysokości opłat są znaczne podwyżki cen paliw i energii, a także zwiększone nakłady inwestycyjne na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W związku z zaobserwowaną poprawą segregacji odpadów komunalnych, Zgromadzenie Związku podjęło także decyzję o zmniejszeniu wysokości opłaty podwyższonej stosowanej w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki. Od nowego roku będzie ona wynosić nie trzykrotność, lecz dwukrotność opłaty podstawowej.
03.01.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry