Menu pomocnicze

Ważniejsze zadania z zakresu infrastruktury drogowej zrealizowane w ostatnim okresie na terenie gminy Walce

 Modernizacja nawierzchni ul. Zielonej w Walcach

Właściciele posesji i działek położonych przy ul. Zielonej w Walcach mogą również być zadowoleni z zakończonego niedawno remontu nawierzchni swojej ulicy. Wykonane bowiem wiele lat temu utwardzenie tej drogi tłuczniem kamiennym uległo w międzyczasie znacznemu zniszczeniu.
Prace związane z modernizacją obejmowały wyrównanie istniejącej podbudowy i wykonanie nawierzchni z mieszanek bitumiczno – mineralnych na powierzchni ok. 1100 m². Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Głubczyc. Koszt – 54.985,03 zł.
   Obraz 417.jpeg Obraz 416.jpeg Obraz 207.jpeg Obraz 155.jpeg

Modernizacja nawierzchni ul. Konopnickiej w Straduni

Zakończono realizację kolejnego zadania zapisanego w tegorocznym budżecie gminy Walce. Był nim remont prawie 150 metrowego odcinka ul. Konopnickiej w m. Stradunia. Dotychczasowa nawierzchnia była tylko prowizorycznie utwardzona tłuczniem kamiennym.
Roboty obejmowały wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 525 m².
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIM 2” z Olesna. Koszt inwestycji wyniósł 45.475,50 zł.

 
                   Obraz 322.jpeg Obraz 163.jpeg Obraz 321.jpeg
                               Obraz 209.jpeg Obraz 208.jpeg


Remont nawierzchni bitumicznej drogi wraz z chodnikiem dla pieszych w Kromołowie
 

Mieszkańcy tej części wsi Kromołów, przez który przebiega odcinek drogi w kierunku Zabierzowa, mogą wreszcie bez problemów przejść lub dojechać do swoich posesji.
Wielokrotnie „łatana” w ubiegłych latach droga wraz z chodnikiem dla pieszych została poddana gruntownemu remontowi. Położono nowy dywanik asfaltowy na powierzchni prawie 1800 m² oraz zmodernizowano biegnący wzdłuż drogi jednostronny chodnik na długości 290 m.
Wykonawcą robót było PRDiM S.A. z Głubczyc. Koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 49.089,01 zł.

    Obraz 015.jpeg Obraz 016.jpeg Obraz 018.jpeg Obraz 019.jpeg
                                        Obraz 017.jpeg

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy)

 Realizacja tej inwestycji znakomicie poprawi warunki dojazdu do pól uprawnych oraz zagród miejscowych rolników. Pierwotnie droga ta była w opłakanym stanie i przejazd nią był bardzo utrudniony. Szczególnie odczuwalne było to dla gospodarzy poruszających się tutaj różnym sprzętem rolniczym. Obecnie po położeniu nowej nawierzchni i uporządkowaniu poboczy przejazd tą drogą odbywa się bez przeszkód.
Parametry drogi:
- długość 574 m
- szerokość wraz z poboczami 4 m
Wykonawcą robót było PW „BUDIM 2˝ z Olesna.
Całkowity koszt inwestycji to kwota 114.631,86 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych UM w Opolu wynosi 65.772,38 zł.

 

Po budowie
  HPIM4325.jpeg PIC00077.jpeg 10.07.2008.jpeg  
Przed budową
DSC01024.jpeg DSC01017.jpeg DSC01019.jpeg DSC01018.jpeg

 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu

Długo oczekiwana przez mieszkańców budowa I-go odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu została zakończona. Mimo, że jest to droga mająca poprawić dojazd właścicielom do swoich działek rolnych, to stanowi ona jednocześnie dojazd na parafialny cmentarz. Stan tego odcinka drogi był fatalny i stale ulegał pogorszeniu. Szczególnie po zimowych roztopach i opadach deszczu przejazd był bardzo utrudniony. Obecnie po gruntownej przebudowie i położeniu dywanika asfaltowego poruszanie się tą drogą nie nastręcza żadnych problemów.
Podstawowe parametry drogi:
- długość 411 m
- szerokość wraz z poboczem śr. 5 m
Wykonawcą robót było PU-H „M+” z Kędzierzyna –Koźla.
Koszt inwestycji to kwota 84.129,41 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wynosi 48.270,97 zł.

Po budowie
PIC00089.jpeg DSC01026.jpeg DSC01025.jpeg  
Przed budową
DSC01002.jpeg DSC01003.jpeg DSC01004.jpeg DSC01005.jpeg
DSC01006.jpeg DSC01008.jpeg DSC01009.jpeg  

 Utwardzenie kostką betonową placu przed budynkiem OSP w Grocholubiu na powierzchni ok. 130 m². Całkowity koszt realizacji tego zadania to 12.074,43 zł. Zadanie to zrealizowano dzięki usilnym staraniom sołtysa p. A. Badury i komendanta OSP p. A. Kleszcza.
Obraz 248.jpeg

 

Remont drogi dojazdowej do boiska sportowego LZS i kortu tenisowego w Straduni. Dotychczas była to droga gruntowa, co sprawiało, że dojazd do obiektów sportowych był utrudniony. Szczególnie po opadach deszczu przejazd nastręczał sporo trudności. Remont polegał na wykorytowaniu i wyłożeniu tłuczniem kamiennym i grysem odcinka drogi na długości ok. 130 m i szerokości ok. 3,5 m. Koszt wykonania robót wyniósł 18.657,45 zł.
Obraz 247.jpeg Obraz 246.jpeg Obraz 245.jpeg

Remont drogi dojazdowej do boiska sportowego LZS w Walcach, obejmował wyrównanie i uzupełnienie starej nawierzchni kamiennej, a następnie położenie dywanika asfaltowego na powierzchni ok. 484 m² na odcinku od ul. Opolskiej do ogrodzenia boiska. Koszt całości robót wyniósł 29.992,42 zł. Całość, łącznie ze zmodernizowaną szatnią, boiskiem i nowymi parkingami, tworzy obecnie nowoczesny wiejski kompleks sportowy.
Obraz 186.jpeg


Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Brożcu, obejmowała wykonanie nowego chodnika dla pieszych z kostki betonowej przy budynku plebanii na odcinku 38 m. Koszt realizacji to kwota 3.950,00 zł. Kolidujący z chodnikiem słup linii niskiego napięcia będzie w najbliższym czasie przestawiony całkowicie poza ogrodzenie plebanii. Równocześnie ze środków finansowych Starostwa Powiatowego wykonano odwodnienie tego odcinka drogi.
Obraz 255.jpeg Obraz 254.jpeg

 
Modernizacja ulicy Osiedlowej (droga powiatowa) w Rozkochowie zrealizowana ze środków Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Zakres prac obejmował wykonanie odwodnienia, wyrównanie i uzupełnienie klińcem kamiennym podłoża i ułożenie dywanika asfaltowego na odcinku ok. 250 m. Całkowity koszt – 70.173.01 zł.
Obraz 187.jpeg Obraz 188.jpeg

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu 19 października tego roku dokonano odbioru końcowego zadania związanego z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (potocznie zwaną „drogą ściborowską”). Do wykonania podłoża drogi wykorzystano gruz budowlany z rozbiórek starych obiektów, gromadzony od kilku lat na terenie byłego PGR. Jest to pierwsza droga na terenie naszej gminy do budowy której użyto pokruszonego do frakcji 0-63 mm gruzu. Jeżeli ta metoda sprawdzi się (a najprawdopodobniej tak), to w przyszłości również inne tzw. drogi polne będzie można utwardzać gruzem porozbiórkowym.
Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie korytowania o średniej głębokości 20 cm na długości ok. 1150 m i szerokości śr. 4,5 m i wypełnienie pokruszonym gruzem, a następnie uzupełnienie tłuczniem i grysami kamiennymi i utrwaleniu emulsją asfaltową. Do poszczególnych działek rolnych wykonano oddzielne utwardzone wjazdy, a na poboczach obustronnie posadzono sadzonki lipy i obsiano trawą.
Autorem projektu budowy drogi był inż. R. Warmiński, a wykonawcą robót PRDiM S.A. z Głubczyc.
Całkowity koszt budowy drogi wyniósł prawie 250 tys. zł, z tego 51% dofinansował terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
Jednocześnie zwrócono się do właścicieli działek rolnych przylegających do w/w drogi z apelem o takie korzystanie z tej drogi, aby jak najdłużej w dobrym stanie mogła służyć wszystkim jej użytkownikom, a rosnące wzdłuż niej drzewka nie były niszczone w trakcie prac polowych.
HPIM1663.jpeg HPIM1662.jpeg HPIM1660.jpeg HPIM1658.jpeg
Obraz 025.jpeg Obraz 024.jpeg Obraz 023.jpeg Obraz 013.jpeg
Obraz 011.jpeg Obraz 006.jpeg Obraz 005.jpeg Obraz 004.jpeg
                           Obraz 002.jpeg Obraz 001.jpeg


Tekst i zdjęcia: Jerzy Mikus 

  

29.09.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry