Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce 13 stycznia 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się 13 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz. 0700  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce,
  c) udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego dodatku osłonowego na terenie Gminy Walce,
  d) przyjęcia „ Apelu Rady Gminy Walce dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”.
 4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                             Mateusz Burczyk

 

 

12.01.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry