Menu pomocnicze

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Walce 24 luty 2022 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

Z a w i a d o m i e n i e

 o   XLIV sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 roku (czwartek) o godz. 16 00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

   b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

   c)  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn.  

      „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni"; PDFprojekt uchwaly ws.pozyczki.pdf (824,88KB)

   d)  utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą " Centrum

        Opiekuńczo -Mieszkalne w Walcach" PDFprojekt uchwały ws.utworzenia COM.pdf (931,36KB)

   e)  statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach; PDFprojekt ws.statutu OPS.pdf (1,70MB)

   f)  ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach; PDFUchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach .Kopia.pdf (270,50KB)

   g) ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

       uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym; PDFprojekt uchwały ws. ekwiwalentu dla czlonkow OSP.pdf (509,05KB)

   h) zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w

       sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce; PDFprojekt uchwały ws. opłaty targowej.pdf (711,64KB)

   i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

        bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2022 roku; PDFprojekt uchwały ws.programu opieki nad bezdomnymi zwierztami.pdf (2,06MB)

   j) zmiany uchwały nr XLI/327/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w

       sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku

       zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2022

       roku; PDFprojekt uchwały ws.zmiany uchwały XLI.327.2021 .pdf (541,14KB)

  k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

        oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Walce.PDFws.przyjecia GPPiRPA.pdf (406,30KB)
6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  Mateusz Burczyk

17.02.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry